Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /igkPersonalSystem/system/core/libs/ADOdb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 364

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /igkPersonalSystem/system/core/libs/ADOdb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 364

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /igkPersonalSystem/system/core/libs/ADOdb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 364
Nzoz Profamilia - Pielęgniarstwo - Zadania Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-amil:
Imię i Nazwisko adresata:
E-mail adresata:
Uwagi:

 

Zadania Pielęgniarki Opieki Długoterminowej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 210 poz.2135) w art.15 określiła, iż świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.", a jednocześnie wskazała „prawo do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym prawo do opieki paliatywno - hospicyjnej".

Wskazana przez Narodowy Fundusz Zdrowia pielęgniarska opieka długoterminowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego, skierowaną do obłożnie i przewlekle chorych, w ich środowisku domowym. Opiekę realizują pielęgniarki, które legitymują się ukończeniem kursu pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrycznego lub opieki długoterminowej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 • to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
 • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

 • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach;
 • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
 • płukania pęcherza moczowego;
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną;
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej;
 • objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.  

Pielęgniarka opieki długoterminowej przygotowuje rodzinę i pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, kształtując umiejętność radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością. Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania.

Jednym z kluczowych zadań pielęgniarki opieki długoterminowej jest pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego w sprawowaniu opieki..

Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest WNIOSEK LEKARZA.

Pielęgniarka opieki długoterminowej wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjenta w jego domu nie krócej niż 1,5 godz. dziennie, średnio 4 dni w tygodniu.

realization : IGK